Valorisatie is een van de drie kerntaken van de Nederlandse universiteiten en wordt gedefinieerd als “De toegevoegde waarde voor de samenleving laten zien”. Het klinkt mooi, maar hoe werkt valorisatie eigenlijk? En hoe kun je valorisatie stimuleren? Als EU Project Coördinator op het Valorisatie Centre van de TU Delft geef ik jullie graag een korte introductie over valorisatie op de TU Delft en hoe ik als trainee de kans krijg om een brug te bouwen tussen wetenschap en de samenleving.

Wat is kennisvalorisatie?

Valorisation of capital is een theoretisch concept ontwikkeld door Karl Marx in zijn kritiek op de politieke economie. In populaire vertalingen verwijst het naar het productieve gebruik van iets zodat het waarde genereert. Iets is “gevaloriseerd” als het zijn waarde heeft aangetoond. Op een universiteit is valorisatie, kort gezegd, het verzilveren van wetenschappelijke kennis en techniek. Dit kan door geld te genereren (technologie gebruiken om producten te maken), maar ook door brede publieke kennisdeling (bijvoorbeeld via publieke events of samenwerking met de gemeente en scholen) of door startups op te zetten en patenten voort te brengen. Een manier om op valorisatie te focussen is bijvoorbeeld door samenwerkingsprojecten op te zetten tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Nieuw ontwikkelde technologie en kennis die aanwezig is bij de onderwijsinstellingen wordt dan door valorisatie aangewend ten gunste van de maatschappij, en niet alleen gedeeld met vakgenoten.

De naam valorisatie is in de universiteitswereld echter niet zo populair vanwege de connotaties met geld en kapitalisme. Daarom zijn we op dit moment op de TU Delft ook op zoek naar een andere (en meer internationale) naam. In het buitenland noemen ze vaak valorisatie Technology and Knowledge Transfer. Misschien kan de TU Delft zich daarvan laten inspireren.

Valorisatie volgens de EU

Volgens de EU is valorisatie het verspreiden en toetsen van de meest innoverende onderzoeksmethoden en praktijken in uiteenlopende contexten. Onderzoeksresultaten kunnen zo worden ingevoerd in het bedrijfsleven of leiden tot nieuw afgestemde opleidingstrajecten, dit is waarom de EU tegenwoordig aan universiteiten vraagt om zich te focussen op valorisatie. De EU doet dit bijvoorbeeld door het subsidieprogramma Horizon2020, waar €80 biljoen gereserveerd is voor subsidie van 2014 tot 2020. Om deel te kunnen nemen aan een H2020 project en dus subsidie te kunnen ontvangen is het belangrijk dat universiteiten en bedrijven partners zijn in de projecten. Hierdoor wordt onderzoek geïmplementeerd in de samenleving en waar mogelijk leidt dit tot productie.

Valorisatie in Nederland

De Nederlandse regering voert op dit moment een actief valorisatiebeleid en naast onderwijs geven en onderzoek doen is valorisatie daarom de derde kerntaak van de Nederlandse universiteiten. Al lang hebben onderzoekers een (impact) kennisbenuttingsonderdeel moeten toevoegen aan hun subsidieverzoeken, zodat het voor een leek ook duidelijk is wat gesubsidieerd wordt en waarom. Vaak komt meer dan een derde van het onderzoeksgeld op een Nederlandse universiteit van de tweede en derde geldstroom, waardoor valorisatie ontzettend belangrijk is geworden voor universiteiten. (De eerste geldstroom komt vanuit de overheid en vormt de basis van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de universiteiten. De tweede geldstroom omvat subsidies van NWO en KNAW voor onderwijsprojecten. De derde geldstroom bestaat uit overige inkomsten, zoals middelen uit de EU voor bijvoorbeeld H2020 projecten). Vanwege de huidige focus op valorisatie hebben veel universiteiten de afgelopen jaren een afdeling opgericht die advies geven aan de wetenschappers op valorisatie gerelateerde vragen.

Valorisatie op de TU Delft

Op de TU Delft, waar ik in het tweede jaar van mijn Traineeship aan de slag ben gegaan, werk ik nu als EU Project Coördinator in het Valorisatie Centre. Het Valorisatie Centre op de TU Delft biedt ondersteuning aan op verschillende gebieden rondom valorisatie, zoals:

  • het schrijven van het impactdeel van onderzoek;
  • verspreiden van kennis over de verschillende project calls;
  • coördinering van de grootschalige EU-gesubsidieerde projecten waar de TU Delft lead partner is;
  • advies op IP (intellectueel eigendom);
  • ondersteuning met het aanvragen van licenties, patenten en ondernemerschap.

Daarom bestaat het Valorisatie Centre uit meerdere afdelingen zoals de afdelingen voor onder andere Intellectueel Property, NL subsidie advies, EU subsidie advies, EU Project Coördinatie, Finance, Communicatie etc.

Mijn rol als Project coördinator

Ik werk binnen de EU Project Coördinatie afdeling, waar ik als link tussen de wetenschapper, de EU en externe partijen projecten coördineer waar de TU Delft lead partner is. Een voorbeeld van een project dat net afgerond is, is het FP7-programma project ‘Factory in a Day’ die robotica betaalbaar maakt voor kleinere bedrijven. 19 organisaties werkten 4 jaar samen tijdens dit project, waar de TU Delft lead partner was, en het is in 2017 met succes afgerond.

Als Project Coördinator geef je advies over financiële en juridische vraagstukken rondom H2020-projecten en ben je eerste aanspreekpunt van de EU in geval van vragen. Het dagelijkse werk bestaat vooral uit het coördineren van communicatie tussen de wetenschappers, de projectpartners en de EU over urgente to-do’s en overall planning: projectmeetings, voortgangsrapportages, etc. Af en toe ga ik ook naar Brussel voor een coördinatieoverleg en natuurlijk ook naar de partnerbedrijven in andere landen voor projectmeetings. In februari was ik bijvoorbeeld twee dagen in Brussel voor een project review meeting voor BRIGAID, waar de voortgang van het project op zowel het inhoudelijke als het financiële niveau werd besproken. Met BRIGAID proberen de partners een brug te bouwen tussen ondernemers en eindgebruikers op het gebied van innovaties voor extreme weather conditions. Echt een interessant project en ervaring in Brussel! Hier een foto van ons bezoek:

Om met valorisatie op een universiteit te kunnen werken is het essentieel dat je weet hoe je een project kunt categoriseren op de Technology Readiness Level scale. Het niveau van TR is een belangrijk selectiecriteria bij de EU voor veel van de calls voor projectindieningen. Op de onderstaande foto is de TRL eenvoudig uitgelegd; onderzoek dat hoog ligt op de TRL scale is klaar voor productie/implementatie in de industrie en als het laag ligt is het nog in de beginfase van onderzoek.

Een bijdrage leveren

Tijdens mijn eerste 5 maanden hier heb ik vooral geleerd dat valorisatie een open houding van de wetenschapper en de universiteit richting de maatschappij vergt. Bij wantrouwen kom je niet ver met samenwerkingsprojecten. Gelukkig voor mij is de TU Delft een van de leidende Nederlandse universiteiten als het gaat om valorisatie, dus ik heb veel interessante project langs zien komen.

Op de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn ze ook druk bezig met valorisatie en zelf in het buitenland heeft valorisatie een grote prioriteit (wel onder een andere naam). Gedurende ons studiereis naar Denemarken zagen we ook uitstekende voorbeelden van openheid tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Dus je kunt zeker zeggen dat valorisatie happening is.

Hoewel valorisatie logischer lijkt voor de bètawetenschappen, omdat bètaprojecten al snel hoger op de TRL scale liggen, is er ook ruimte voor valoriseren binnen de alfa- en gammawetenschappen (waar mijn eigen persoonlijke passie ligt). Valorisatie van kennis beperkt zich niet alleen tot economische nut en hoge TRL-scores – door valorisatie kan er ook op andere manieren maatschappelijke of culturele waarden gecreëerd worden. Het lijkt me erg interessant om mezelf in de toekomst meer te focussen op de alfa en gammawetenschappen en proberen een brug te bouwen tussen alfa/gamma-kennis en het maatschappij. Dit vraagt om een multidisciplinaire denkmethode die ik zelf als een leuke uitdaging zou ervaren.