Foto: VSNU

Geregeld komen onderwerpen waar wij als trainees op de universiteit mee te maken hebben langs in het politieke debat. De toegenomen aandacht voor de juiste studiekeuze en sneller studeren zijn bijvoorbeeld onderwijsthema’s waar universiteiten dagelijks mee te maken hebben. Op het gebied van onderzoek is een landelijke discussie gaande over gratis en publiekelijke toegang tot wetenschappelijke artikelen en/of onderzoeksdata. In de media is daarnaast regelmatig te lezen over het grote aantal tijdelijke contracten in de wetenschappelijke wereld. Zo kunnen niet alle promovendi verder groeien binnen de wetenschap, of kan dat alleen tijdelijk wanneer ze geld binnenhalen voor onderzoek.

Bezoek aan de VSNU

Om meer te leren over de wisselwerking tussen het landelijke beleid en ons werk als trainees op de universiteit, zijn we op bezoek geweest bij de VSNU, de vereniging van Nederlandse universiteiten. Zij behartigen de belangen van de universiteiten naar de landelijke politiek en de overheid onder andere op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarnaast houden zij zich bezig met internationalisering, HR (onder andere de cao) en financiën. Door meer te horen van de jonge beleidsadviseurs bij de VSNU over wat zij doen in deze domeinen, werd de bredere context van ons werk duidelijker. Met de verkiezingen in aantocht is de VSNU hard bezig geweest om het universitair onderwijs hoger op de politieke agenda te krijgen en ze hebben ons een inkijkje gegeven in hoe de politieke lobby daar omheen in z’n werk gaat.

Ervaringen delen

Ook voor de jonge beleidsmedewerkers van de VSNU was het interessant om te horen hoe de ontwikkelingen in Den Haag zich vertalen naar de verschillende lagen binnen de universiteiten. Aan de hand van verschillende casussen vanuit de drie verschillende universiteiten zijn we hier dieper op in gegaan. Zo hebben we het gehad over de besteding van studievoorschotgeld op een faculteit bij de EUR, de implementatie van het open access beleid van de TU Delft binnen een faculteit en de bredere ontwikkeling van promovendi op de Universiteit Leiden. Door beide perspectieven te bespreken zijn we meer te weten gekomen over elkaars belangen en werkwijze en hebben we een beter overzicht gekregen van elkaars bijdrage aan de universitaire wereld.

Mijn ervaringen

Als trainee onderwijsprojecten hangt ook een groot gedeelte van mijn werk samen met landelijke ontwikkelingen. Zo zijn er een jaar of vijf geleden afspraken gemaakt met de toenmalig minister van onderwijs en de universiteiten om het aantal studenten dat uitvalt in hun eerste jaar sterk te verminderen. De stap voor studenten van de middelbare school naar de universiteit blijkt echter groot te zijn en soms matchen de verwachtingen niet met de werkelijkheid. Bij mijn afdeling Onderwijs & Studentzaken zijn we dan ook druk bezig om te kijken hoe we deze groep studenten beter kunnen helpen en daarmee de uitval kunnen verlagen.

Ikzelf ondersteun een projectteam van docenten en studenten dat adviseert over verbeteringen binnen een van onze opleidingen. Een van de doelen daarbij is zorgen dat er minder studenten uitvallen in hun eerste jaar, door het bevorderen van een betere studiekeuze en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. We spreken nu met studenten en maken een analyse van de data die eerder al verzameld zijn over de vakken om uiteindelijk een goed onderbouwd advies te kunnen geven. Hoewel ik de inhoud van de opleiding lang niet zo goed ken als de studenten en docenten, kan ik meer vanuit het organisatorische perspectief helpen bij het proces. De eerder gemaakte afspraken met de minister worden nu helaas bij mijn faculteit nog niet allemaal gehaald, maar de acties die we nu ondernemen zullen op langere termijn zeker bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en het studiesucces van studenten. De lagere uitval hoort daar vanzelfsprekend ook bij.